Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Westerveld 2018'

Het college van Burgemeester en Wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 3 december 2019 heeft besloten het bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0003. In dit bestemmingsplan worden verschillende van kracht zijnde bestemmingsplannen ongewijzigd overgenomen en samengevoegd. Het gaat om de juridische consolidatie van in hoofdzaak de bestemmingsplannen “Buitengebied 2012”, “Reparatieplan 2016” en “Buitengebied agrarische gronden 2017”. Laatstgenoemd bestemmingsplan werd door de Raad van State vernietigd. De in verband daarmee nodige reparatie van het bestemmingsplan, is in het bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” meegenomen.   
Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn weergegeven in de reactienota zienswijzen, die als bijlage bij het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan is opgenomen.
Bij de raadsbehandeling op 3 december 2019 is een amendement aangenomen, waarbij de gronden behorende bij het perceel De Vorrelvenen 11 te Dwingeloo waarop de bestemming “Agrarisch-2” rust buiten de planbegrenzing van het bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” zijn gebracht.

Inzage

Het raadsbesluit met bijbehorende reactienota zienswijzen en bijbehorend beoordelingsrapport Natuurbeschermingswet en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 januari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Diever. U kunt het plan ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Van 15 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 kan beroep worden ingesteld door:

  • degene die tijdig zijn/haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken;
  • een ieder, voor zover het beroep is gericht tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen.

Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Hiertoe dient per afzonderlijke brief de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt de eerste dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14  0521