Vaststelling bestemmingsplan Darp

Vanaf 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 25 februari 2020 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Darp’ gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000578-0003. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Darp. De plangrens is als volgt.

Noord: woningen aan de Ruiterweg en het sportcomplex DVSV.
Oost: Oosterlaan/Kamperweg.
Zuid: Veldweg, inclusief wadizone en OBS De Veldwikke.
West: Westerlaan, inclusief wadizone.                                                                                                   
Het bestemmingsplan zal het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan vervangen. Uitgangspunt voor het ontwerp is consolidatie van de bestaande situatie. Geactualiseerd is hetgeen verouderd is. Met verleende vrijstellingen/ontheffingen en nieuwe inzichten is rekening gehouden. In het bestemmingsplan is de publicatie Trots op Darp verwerkt en wel in die zin, dat de kenmerkende woningen (42 stuks) uit de periode van de wederopbouw van het dorp na de Tweede Wereldoorlog, zijn aangeduid met ‘karakteristiek’. In de regels is vastgelegd dat de hoofdvorm in tact moet blijven. De voor de 6 bouwstromen gemaakte uitbreidingsmodellen zijn op de verbeelding en in de regels mogelijk gemaakt.  Een perceel aan Schoolerve, ten oosten van nr. 16, is bestemd tot “wonen” om de bouw van 2 twee-onder-een kap woningen mogelijk te maken. De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, zijn de volgende:
Toelichting                                                                                                                                    
De tekst over de programmatische aanpak stikstof op bladzijde 34 is geschrapt.
Verbeelding
De dubbelbestemming “waarde-archeologie-3” is aangegeven. De aanduiding “karakteristiek” voor het pand Linthorst Homanstraat 16 is verwijderd.
Regels
In artikel 13.5.3. is het woord “onevenredige” geschrapt.  
In artikel 12.2.3 sub h en i is een maximale goothoogte van een aangebouwd bijgebouw opgenomen.
In artikel 14 is de “waarde-archeologie-3” opgenomen. De andere artikelen zijn vernummerd.  
Bijlagen
De gecorrigeerde versie van bijlage 5 is in het vastgestelde bestemmingsplan opgenomen.  

Inzage

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen

Beroep

Vanaf 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende:
•    die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt;
•    tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht;
•    die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.
Het beroepschrift wordt gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 267800 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.