Vaststelling bestemmingsplan Dwingeloo Brink 30 en Kerkpad 1

Vanaf 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2019 heeft besloten het bestemmingsplan “Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad  1” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.573PHZKrkw1Brink31-0003. Het bestemmingsplan is opgesteld om het uitbreiden en upgraden van de bestaande bedrijfsgebouwen behorende bij hotel de Brink en de bouw van een woning, op de locatie van de voormalige gymzaal, mogelijk te maken. Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen 8 woon-zorgappartementen worden gerealiseerd. Hiervan wordt afgezien.

Ter inzage

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 246879 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.