Vaststelling bestemmingsplan Dwingeloo Lhee 78

Vanaf 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Westerveld bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 2019 heeft besloten het bestemmingsplan “Dwingeloo - Lhee 78” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZLhee78DWG-0003 ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de toevoeging van een campercamping aan het agrarisch bedrijf op het perceel Lhee 78 te Dwingeloo en de aanleg van zonnepanelen op het erf van dit agrarisch bedrijf.

Ter inzage

Van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019  kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;

Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 20700 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.