Vaststelling bestemmingsplan Herinrichting buitenterrein Huis van Weldadigheid Frederiksoord

Vanaf 12 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “Herinrichting buitenterrein Huis van Weldadigheid” ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van het buitenterrein bij het Huis van Weldadigheid te Frederiksoord. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.527PHHuisvWeldadig-0003.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 11 januari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 11 januari 2023 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Vanaf 12 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 336373 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.