Vaststelling bestemmingsplan Kleinschalige hernieuwbare energie

Vanaf 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “Kleinschalige hernieuwbare energie” gewijzigd vast te stellen. Voor de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan wordt verwezen naar de “Nota ambtelijke wijzigingen”. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000585-0002.
Dit bestemmingsplan voorziet in regels die het plaatsen van kleine windmolens tot maximaal 15 meter as-hoogte bij (agrarische) bedrijven en kleine grondgebonden zonnepanelen-opstellingen tot maximaal 140 m2 bij bedrijven en/of woningen mogelijk maakt. Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat in hoofdzaak het gehele buitengebied van de gemeente Westerveld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 5 januari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 5 januari 2023 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Vanaf 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 316896 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.