Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening bedrijventerrein Moersberger Erven

Vanaf 22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 6 oktober 2020 heeft besloten om het ontwerp-bestemmingsplan “Partiële herziening bedrijventerrein Moersberger Erven” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.562PHZErvenZuidNS-0003 en voorziet in een beperkte uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Moersberger Erven in Nijensleek.   

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij het vastgestelde bestemmingsplan vanaf  22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 274684 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.