Vaststelling bestemmingsplan Planetron Drift 11B Dwingeloo

Vanaf 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “Planetron, Drift 11b Dwingeloo” ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan gaat over het perceel van het Planetron aan Drift 11b te Dwingeloo. Het Planetron werd medio 1989 geopend als voorlichtingscentrum over astronomie en ruimtevaart in Nederland. Het Planetron ontving voor haar sluiting in 2014 (m.u.v. sterrenkijkavonden) circa 175.000 bezoekers op jaarbasis. Inmiddels wordt het gebouw weer deels gebruik als kantoorruimte van het Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe en Taskforce Vitale Vakantieparken. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de planologische kaders voor een herontwikkeling, waarmee het Planetron wordt omgevormd tot een leisure centrum dat fungeert als ontmoetingsplek, kenniscentrum, werklocatie (kantoren) en cultureel- en activiteitencentrum, horeca (maximaal 850 m2) en detailhandel. De bebouwing zal daarvoor worden verbouwd en mogelijk uitgebreid. Ook wordt voorzien in overnachtingsmogelijkheden voor toeristen.Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000585-0002.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 5 januari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u  vanaf 5 januari 2023 het vastgestelde plan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep

Vanaf 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer ....vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.