Vaststelling bestemmingsplan Vledder Noord, partiële herziening zorgvoorziening

Vanaf 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 9 juli 2019 heeft besloten het bestemmingsplan “Vledder Noord partiële herziening zorgvoorziening” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.513PHZzorgvziening-0003. Het bestemmingsplan is opgesteld om het initiatief van Dorpsbelang Vledder, een plan dat voorziet in de realisatie van 16 zorgappartementen en 16 zorgappartementen voor zelfstandige bewoning, met de mogelijkheid om op basis van behoefte zorg in te kopen, in het bestemmingsplan Vledder Noord, juridisch-planologisch mogelijk te maken. Samengevat past het initiatief op twee onderdelen niet in het geldende bestemmingsplan:

I. De 16 appartementen voor zelfstandige bewoning vallen niet onder de term intramurale zorgvoorzieningen. In de regels is dit gecorrigeerd. Dit heeft, gezien de jurisprudentie over zorgwoningen en de bijbehorende bestemming, als consequentie dat de bestemming ‘Maatschappelijk’ is gewijzigd in ‘Gemengd’. 

II. De voorgestelde ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer aan de zuidzijde van het plangebied. Deze ontsluiting past niet binnen de bestemming 'Verkeer - Fietspaden'.

Ter inzage

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 25 juli tot en met 4 september 2019 kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.

Het beroepschrift wordt gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 249820 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.