Vaststelling bestemmingsplan Wapserauwen 9 Wapse

Vanaf 13 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “Wapserauwen 9 Wapse” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.Wapserauwen9-0002.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming en splitsing van het woonpand in twee woningen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u vanaf 13 oktober 2022  het plan digitaal te bekijken.

Digitaal 

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep

Vanaf 13 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 334688 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.