Vaststelling bestemmingsplan Westeinde 226 Wapserveen

Vanaf 20 oktober 2022 tot en met 30 november 2022 ter inzage

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “Westeinde 226 Wapserveen” ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZWesteinde226-0002. Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.  

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 20 oktober 2022 digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Vanaf 20 oktober 2022 tot en met 30 november 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 331446 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.