Vastgesteld bestemmingsplan partiële herziening Kleine Kernen, woningbouw Zorgvlied

Vanaf 14 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 29 mei 2018 heeft besloten het bestemmingsplan Partiële herziening Kleine Kernen, woningbouw Zorgvlied’ ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode  NL.IMRO.1701.PhzKKZorgvlied2009-0003.

Het bestemmingsplan voorziet in woningbouw aan de Meester Onsteestraat. Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen 6 vrijstaande en 6 halfvrijstaande woningen worden gebouwd. Dit aantal wordt verhoogd naar 15. De eerste fase bestaat uit het realiseren van 9 woningen aan de zijde van de Dorpsstraat. Het gaat hierbij in eerste instantie om 5 aaneen gebouwde woningen en 4 twee-onder-één-kapwoningen. Er mogen ook 9 aaneen gebouwde woningen, verdeeld over twee blokken, gebouwd worden. In de tweede fase gaat het om 6 woningen aan de zijde van het buitengebied, woningtypen vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen. Het concrete bouwplan voor fase twee is nog onbekend. In de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat 6 bouwpercelen uit fase 1 uitgegeven moeten zijn, voordat fase twee mag worden ontwikkeld. 

Ter inzage

Van 14 juni 2018 tot en met 25 juli 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de terinzagetermijn kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 221172 vermelden.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.