Vaststelling bestemmingsplan 't Olde Schoelplein Diever

Vanaf 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 25 oktober 2022 heeft besloten het bestemmingsplan “'t Olde Schoelplein Diever” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft de planidentificatie   NL.IMRO.1701.0000BP000000000586-0003. Dit bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel Hoofdstraat 88 in Diever (voormalige Dingspilhuuslocatie). Daarnaast heeft de gemeenteraad het bijbehorende beeldkwaliteitsplan “Diever ’t Olde Schoelplein - 6 woningen” gewijzigd vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het vastgestelde plan vanaf 10 november 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Vanaf 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 331308 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.