Verleende omgevingsvergunning uitgebreid Wittelterweg 24 Wittelte

Vanaf 15 december 2022 tot en met 25 januari 2023 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning (verzonden 14 december 2022) hebben verleend voor het toevoegen van een extra activiteit middels (een) escaperoom(s) op het huidige bedrijf aan  Wittelterweg 24 te Wittelte (zaaknummer 316648). De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten "bouwen" en "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" en heeft planidentificatienummer is NL.IMRO.1701.509AFWWittelrwg24-0002. De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning. 

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Een afspraak kan gemaakt worden via 14 0521. 

Digitaal

De omgevingsvergunning met onderbouwing zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden ingesteld door een belanghebbende. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Graag het zaaknummer 316648 vermelden. 

Voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.