Verleende omgevingsvergunning uitgebreid Lange Drift 4 Wateren

Vanaf 21 september 2022 tot en met 2 november 2022 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide procedure een omgevingsvergunning (verzonden 21 september 2022) hebben verleend voor het vervangen van de stal en een interne verbouwing voor een groepsaccommodatie voor maximaal 18 personen op het perceel Lange Drift 4 in Wateren (zaaknummer 327555). De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en brandveiligheid. De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Inzage

De stukken zijn vanaf 21 september 2022 op afspraak in te zien. Er kan een afspraak gemaakt worden via 14 0521.

Digitaal

De stukken zijn vanaf 21 september 2022 ook digitaal te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1701.509AFWLangeDrift4-0002.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan binnen zes weken na bekendmaking (21 september 2021) beroep worden ingesteld door een belanghebbende. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Graag het zaaknummer 327555 vermelden.

Voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank.

Contact

Cluster Vergunningverlening, 14 0521.