Verleende omgevingsvergunning uitgebreid voor het realiseren van parkeerplaats Oldengaerde nabij Westeinde 20a in Dwingeloo

Vanaf 2 juni 2022 tot en met 13 juli 2022 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning (11mei 2022) hebben verleend voor het realiseren van een parkeerplaats op het perceel DGL00 M 2714 in Dwingeloo (zaaknummer 266908). De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten “buitenplans afwijken bestemmingsplan, aanleg en het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen”.

Inzage

De stukken kunnen op afspraak ingezien worden. De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. Wij verzoeken u stukken digitaal in te zien.

Digitaal

De verleende uitgebreide omgevingsvergunning is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan binnen zes weken na bekendmaking (2 juni 2022) worden ingesteld door een belanghebbende. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift wordt ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Graag het zaaknummer 263995 vermelden.

Voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland.

Contact

Cluster Vergunningverlening, telefoonnummer 14 0521.