Voorontwerpbestemmingsplan Kalterbroeken 2017

Vanaf 4 januari 2018 tot en met 14 februari 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij het bestemmingsplan ‘Kalterbroeken 2017’ hebben voorbereid. Het bestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.0000BP000000000576-0001, heeft betrekking op het uitbreidingsplan Kalterbroeken.

Het plangebied ligt globaal tussen de Ten Darperweg, Kalteren en de agrarische en natuurgronden ten westen van de kern Diever. Uitgangspunt voor de (gerealiseerde) 1e fase is consolidatie van de bestaande situatie. Voor de 2e fase is het concept ‘Natuurlijk wonen in Kalterbroeken’ ontwikkeld. Dit concept kenmerkt zich door een robuust groen casco dat voorziet in een natuurlijke overgang van de woonwijk naar de natuurzone/buitengebied. Binnen dat casco zijn gebieden gesitueerd die bouwmogelijkheden bieden voor diverse woonmilieus. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure gebracht te worden.

Ter inzage

Van 4 januari tot en met 14 februari 2018.

Waar

In het gemeentehuis in Diever.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenmbaar maken. Een schriftelijke reactie dient geadresseerd te worden aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het maken van een mondelinge reactie kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Bij correspondentie graag het zaaknummer 211520 vermelden.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar twee inloop bijeenkomsten over het nieuwe bestemmingsplan voor Kalterbroeken:

  • Inloopmiddag: op dinsdag 9 januari 2018 van 14.00 tot 16.00 uur, in het gemeentehuis.
  • Inloopavond: op dinsdag 16 januari 2018 van 19.30 tot 21.30 uur, in het gemeentehuis

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.