Vormvrije m.e.r.-beoordeling wijzigingsplan ‘nieuwbouw koloniewoningen Hooiweg Noord’

Vanaf 17 maart 2022 tot en met 28 april 2022 ter inzage.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling wijzigingsplan ‘nieuwbouw koloniewoningen Hooiweg Noord’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld hebben in de collegevergadering van 8 maart 2022 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het project ‘wijzigingsplan nieuwbouw koloniewoningen Hooiweg Noord’. De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling, die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Ter inzage: Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage. In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het besluit op afspraak in te zien.

Vervolgprocedure: Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure ‘wijzigingsplan nieuwbouw koloniewoningen Hooiweg Noord’. Dit wijzigingsplan is op 8 maart 2022 vastgesteld. De beroepstermijn tegen de vaststelling van dit wijzigingsplan loopt van 17 maart 2022 tot en met 28 april 2022. Gedurende deze periode staat rechtstreeks beroep open tegen zowel het besluit op de vormvrije m.e.r.-beoordeling als tegen de vaststelling van het wijzigingsplan. Het beroepschrift dient te worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 323997 vermelden.

Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.