Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor zelfstandige  ondernemers met een beperkt inkomen (alleen voor aanslagen die privé aan u zijn opgelegd).

Kwijtschelding aanvragen is mogelijk voor de aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Aanvraag

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen (zie link bovenaan de pagina).

Zolang het kwijtscheldingsverzoek in behandeling is, hoeft u nog niet te betalen. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld of u in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding.

Het is ook mogelijk dat u in aanmerking komt voor gedeeltelijke kwijtschelding. In dat geval worden de verschuldigde bedragen en de vervaltermijnen in de uitspraak vermeld.

Automatische kwijtschelding

Wanneer u al eerder kwijtschelding heeft aangevraagd en u in aanmerking bent gekomen voor volledige kwijtschelding en u toestemming heeft verleend voor de geautomatiseerde toets, dan laat de gemeente uitzoeken of u voor het komende belastingjaar weer voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Gelijktijdig met de gemeentelijke aanslag of kort hierna, ontvangt u dan bericht of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. U hoeft in dat geval dus geen aanvraag te doen.

Kwijtschelding aanslagen van het waterschap

Als u bij de gemeente Westerveld een verzoek om kwijtschelding indient, wordt de uitspraak op dit kwijtscheldingsverzoek ook naar het GBLT (het belastingkantoor van de gezamenlijke waterschappen) gestuurd. Het GBLT doet vervolgens uitspraak over de zuiveringsheffing en de ingezetenenheffing. U krijgt hierover schriftelijk bericht van het waterschap.

U hoeft dus niet apart een verzoek om kwijtschelding bij het GBLT in te dienen.

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. In het algemeen geldt dat uw inkomen op of rond bijstandsniveau moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen.

Kostendelersnorm

De gemeente is verplicht om met ingang van 1 januari 2018 de Kostendelersnorm toe te passen. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de samenstelling van uw huishouden. Dit kan van invloed zijn op de normbedragen.