Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraad.

De burgemeester is het symbolisch hoofd van de gemeente. De gemeenteraad is als democratisch gekozen bestuursorgaan de werkelijke baas van de gemeente. De burgemeester is het gezicht naar de lokale gemeenschap en is bij feestelijke gebeurtenissen en persoonlijke drama’s. De burgervader of -moeder die boven de partijen staat, die ook als bemiddelaar kan fungeren, zaken vlot trekt en waar nodig soms de morele koers wijst.

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente richting samenleving, maar zorgt andersom ook dat belangen van inwoners onder de aandacht worden gebracht binnen het gemeentehuis. 

Ambassadeur

Een burgemeester heeft een representatieve rol en vertegenwoordigt daarin zowel de gemeente als de gemeenschap in besturen, organisaties en netwerken. Als ambassadeur zet de burgemeester de gemeente op de kaart en fungeert geregeld ook als lobbyist.

Formeel bestuursorgaan met taken en bevoegdheden

De burgemeester is ook een zelfstandig bestuursorgaan met daarbij horende taken en bevoegdheden: 

Openbare orde en veiligheid

De burgemeester is hoofd van de politie en in het algemeen verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Daarbij kun je denken aan
•    het toezien op de veiligheid van openbare gebouwen en bijeenkomsten, van feesten tot demonstraties. Een burgemeester kan noodverordeningen uitvaardigen of bijvoorbeeld panden laten sluiten.
•    het beslissen over de opname van een psychiatrisch ziek persoon
•    het voeren van opperbevel bij een brand of ramp 

Bestuurlijke integriteit

De burgemeester heeft als taak de bestuurlijke integriteit van de gemeente te bevorderen en op te treden daar waar integriteitsproblemen spelen in gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

Procesbewaker

De burgemeester bevordert een goede behartiging van de zaken van de gemeente en daarmee ook de kwaliteit van besluitvorming door de gemeente. Speciale aandacht vraagt daarbij de participatie van inwoners. Dat betekent dat inwoners worden betrokken bij nieuwe plannen. 
Als hoofd van het stembureau draagt de burgemeester zorg voor een goed verloop van verkiezingen.

Vergadertijger

Een burgemeester voert veel overleg en is vaak ook voorzitter. Daarbij kan het gaan om overleggen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, in regionale samenwerkingen, binnen netwerken, met collega-burgemeesters etc. Het voorzitterschap van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders is wettelijk bij de burgemeester belegd. 

En verder...

De burgemeester kan zich daarnaast nog over allerlei andere zaken buigen die aandacht vragen en dat nog niet krijgen. Of die aandacht vragen speciaal van iemand die boven de partijen staat.

Bekijk ook de Infographic 'Wat doet een burgemeester' (PDF - 3,8 MB)