Bodemonderzoek

Er kan een bodemonderzoek worden verlangd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of bij een melding.

Met een verkennend bodemonderzoek moet worden aangetoond dat gebouwd wordt op niet verontreinigde grond.

Bij koop of verkoop

Wanneer u een pand of perceel grond wilt kopen of verkopen, is het raadzaam een bodemonderzoek uit te laten voeren. Zo krijgt u een goed beeld van de bodemkwaliteit van het terrein. Let hierbij ook op de eventuele aanwezigheid van een huisbrandolietank. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn regels opgenomen. 

Bij een omgevingsvergunning 

Er kan ook een bodemonderzoek worden verlangd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of bij een melding. Het gaat hier met name om de bodemkwaliteit in beeld te brengen voorafgaand aan de activiteit. Dit is een zogenaamde nulmeting.

Bij bodemverontreinigingen

Iedereen is verplicht om alle maatregelen te nemen om een verontreiniging of aantasting van de bodem te voorkomen. In zo'n geval moet u de gemeente zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De eigenaar van de grond is verplicht de gevolgen van de bodemverontreiniging te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Als gevolg hiervan kan eveneens een bodemonderzoek worden verlangd dat kan resulteren in een bodemsanering.

Voorwaarden

In bovenstaande gevallen verlangt de gemeente in de regel een verkennend bodemonderzoek. Een verkennend bodemonderzoek moet volgens de NEN-5740 (een standaardprocedure voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek) worden uitgevoerd. Meer uitleg over bodem en het Besluit acitiviteiten leefomgeving (Bal) vindt u op Voorafgaand bodemonderzoek | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Meer informatie

Voor vragen over het bodemonderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente.