Bomenplan

Op 28 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Westerveld het Bomenplan vastgesteld. Het nieuwe beleid en beheer moet passen binnen de (inter)nationale en regionale wetgeving en beleid.

Bomenplan gemeente

Op 28 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Westerveld het Bomenplan (PDF - 7,4 MB) vastgesteld. Het nieuwe beleid en beheer moet passen binnen de (inter)nationale en regionale wetgeving en beleid. 

Doel bomenplan

Het doel van het Bomenplan is tweeledig:

  1. Het stellen van heldere kaders en effectieve beleidsregels;
  2. Efficiënt en doelmatig beheren en onderhouden van de gemeentelijke bomen.

Het uitgangspunt is het behoud van het groene karakter van de gemeente, met een beperkte vergunningsplicht. 

Het beleid dient als uitgangspunt voor nieuwe plannen en keuzes. Het plan geeft eenduidigheid over hoe de gemeente omgaat met bomen. De beleidsregels dienen als toetsingskader voor uiteenlopende situaties, zoals: beschermen van belangrijke boomstructuren en individuele bomen; eenduidig en helder omgaan met meldingen van overlast; heldere eisen en regels bij het werken met en rond bomen, zowel in bestaande als nieuwe situaties. Het beheer van de gemeentelijke bomen moet efficiënt en doelmatig gebeuren. De onderhoudsachterstand wordt weggewerkt. De gemeente gaat de bomen cyclisch beheren en voldoet daarmee aan de zorgplicht. De kwaliteit van de bomen zal daardoor verbeteren.

Bomenverordening 

De bomenverordening is gericht op een goede balans tussen de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en het belang van behoud van het groene en boomrijke karakater van de gemeente. Er wordt een goede afweging gemaakt tussen het persoonlijke en het algemeen belang. Beschremwaardige bomen worden ook daadwerkelijk goed beschermd. Daarnaast worden belangrijke boomstructuren en bomen binnen landschapselementen goed beschermd.

Bomenplan infographic

Foto: Infographic bomenplan Westerveld