Gedragscode soortenbescherming gemeenten

De gedragscode heeft aandacht voor alle beschermde soorten zoals omschreven in de wet Natuurbescherming. Een gedragscode maakt het eenvoudiger om het zorgvuldig handelen ten aanzien van planten en dieren te garanderen.

Gemeente Westerveld mag nu conform de gedragscode werken of werken laten uitvoeren. In deze gedragscode zijn zowel de bescherming van ecologische waarden als de praktische uitvoerbaarheid meegenomen. In de gedragscode staat op welke wijze de gemeente mag werken zonder een ontheffing. Net als bij een ontheffing moet de gemeente werken conform de voorwaarden die zijn opgenomen in de gedragscode als de gemeente op basis van de gedragscode werkzaamheden uitvoert.
Kijk voor meer informatie over de gedragscode op de website van Stadswerk.

Waarom een gedragscode?

Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Wet natuurbescherming regelt niet alleen de ‘ruimtelijke ingrepen’, maar ook de andere onderwerpen zoals overig bezit en handel, gebiedsbescherming, houtopstanden, jacht en beheer en schadebestrijding. In de Wet natuurbescherming is soortenbescherming dus één van de onderdelen. Om te werken binnen die wet zijn soms ontheffingen nodig. Om vrijstelling te krijgen kan voor veelvoorkomende werkzaamheden een gedragscode worden opgesteld.

Goedgekeurde gedragscode

De Gedragscode soortbescherming voor gemeenten 2020-2024 is van toepassing op werkzaamheden in de gehele fysieke leefomgeving. De gedragscode is op 17 december 2020 goedgekeurd door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De gedragscode kan worden ingezet voor Ruimtelijke Ontwikkeling of inrichting en Bestendig Beheer of onderhoud. De gedragscode is zo goed mogelijk voorbereid op de omgevingswet en wordt dan omgezet naar een ministeriële regeling.