Gemeentelijke sloten en vijvers

Alles over bermen, vijvers, sloten en watergangen.

Sloten en vijvers

Sloten en vijvers zijn bijna altijd belangrijk voor de afvoer en aanvoer van water en de waterberging in het (stedelijk) gebied. Ze kunnen ook een andere of aanvullende functie hebben, zoals bijvoorbeeld recreatie of natuur(ontwikkeling). 

Westerveld onderhoudt alleen de gemeentelijke sloten en vijvers. Sloten en vijvers die onder de verantwoordelijkheid vallen van de eigenaar van de aangrenzende grond, onderhouden we niet.

Gebiedsontwatering en waterkwaliteit

Voor het beheer en onderhoud van primaire (A) en secundaire (B) watergangen zijn eisen opgesteld vanwege de belangrijke functie voor de gebiedsontwatering. Op de kaart van het waterschap (Legger) zijn deze belangrijke watergangen aangegeven. 
De C-watergangen (sloten) zijn niet opgenomen op de kaart maar vervullen een belangrijke lokale functie in de aan- en afvoer van water.

De A-watergangen beheert en onderhoud het waterschap zelf. De landeigenaren waarvan het perceel grenst aan een B of C watergang zijn verantwoordelijk voor (jaarlijks) onderhoud.

U kunt de Legger en regels voor het beheer en onderhoud vinden op de website van het waterschap.