Grondwater

Bij grondwateroverlast is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de perceeleigenaar.

Doelstelling

Wanneer zich structurele problemen voordoen van grondwateroverlast is de gemeente verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen in het openbaar gebied. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het grondwater op eigen perceel, indien dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Het is aan de gemeente hoe zij hieraan een doelmatige invulling geeft. Om structurele grondwateroverlast objectief vast te kunnen stellen moet een relatie worden gelegd met de gewenste grondwaterstand die hoort bij een bepaalde vorm van grondgebruik (aan de grond gegeven bestemming).