Leerplicht

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om naar school te gaan en een diploma te halen. Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Dit is vastgelegd in de Leerplichtwet. 

Kinderen van 4 jaar

De meeste kinderen in Nederland gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de leerplichtwet. Voor deze kinderen gelden wel de regels van de school, voor de aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Kinderen van 5 tot en met 16 jaar (leerplicht) 

Vanaf 5 jaar zijn kinderen verplicht om naar school te gaan tot en met het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Dit heet leerplicht. 

Jongeren van 16 tot en met 18 jaar (kwalificatieplicht) 

Jongeren van 16 tot 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben gehaald of totdat ze 18 jaar zijn geworden. Dit noemen we kwalificatieplicht.  
Een starkwalificatie is een diploma van havo, vwo of mbo niveau 2,3 of 4. Met een combinatie van leren en werken kunnen jongeren aan de kwalificatieplicht voldoen Bijvoorbeeld via de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo (BBL-traject). 

Jongeren van 18 tot 23 jaar

Jongeren vanaf 18 jaar die geen startkwalificatie hebben gehaald, worden gestimuleerd om weer terug naar school te gaan. Zo worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Voor deze jongeren, maar ook voor de ouders, is er het Doorstroompunt (RMC) Regio Noord- en Midden-Drenthe. Een coach van het Doorstroompunt denkt mee over hoe een jongere weer onderwijs kan volgen. 

Verzuim

Een leerplichtambtenaar onderzoekt of jongeren tussen de 5 en 18 jaar staan ingeschreven op een school en of ze de school bezoeken. Is een leerling niet op school en is geen geldige reden opgegeven, dan kijkt school wat er aan de hand is. De school neemt eerst zelf contact op met de leerling en zijn ouders (verzorgers). Als een leerling meerdere keren zonder toestemming afwezig is, moet de school verplicht een leerplichtambtenaar inschakelen. De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom de jongere niet naar school gaat en of hij hulp nodig heeft. Hij voert gesprekken met de jongere, zijn ouders (verzorgers) en de school. Samen maken ze afspraken om ervoor te zorgen dat de jongere wel weer naar school gaat. 

Als ouders (verzorgers) zich niet houden aan de leerplichtwet, zijn ze strafbaar. Een kind van 12 jaar en ouder kan zelf ook strafbaar zijn. De leerplichtambtenaar kan bureau Halt inschakelen of een proces-verbaal opmaken. Ook kunnen ouders (verzorgers) een boete krijgen als ze niet meewerken. In het ergste geval wordt de kinderbijslag stopgezet.

Vrijstelling

Soms kan een kind verlof krijgen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Dit verlof vraagt u aan bij de schooldirecteur. 

Soms wordt een ouder vrijgesteld van de plicht om een kind op een school in te schrijven. Een beroep op vrijstelling kan als:

  • een kind niet naar school kan door ernstige lichamelijke of psychische beperkingen.
  • er geen school in de omgeving is met dezelfde levensbeschouwing of geloof.
  • een kind in Nederland staat ingeschreven, maar onderwijs volgt in het buitenland.

Deze vrijstelling vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar.

Contact
  • Vragen over leerplicht (5 tot 18 jaar), verzuim en vrijstelling neem contact op met de leerplichtambtenaar via telefoonnummer 14 0521 of stuur een e-mail naar leerplicht@gemeentewesterveld.nl.
  • Vragen over het te vroeg van school gaan (18 tot 23 jaar) en terug naar school gaan, neem contact op met het Doorstroompunt (RMC) via telefoonnummer 14 05 28 of stuur een e-mail naar rechtopleren@dewoldenhoogeveen.nl.