Bouwwerk brandveilig maken

Bent u eigenaar of beheerder van een gebouw of bouwwerk of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u maatregelen treffen om dit bouwwerk brandveilig te maken en te gebruiken.

Bent u eigenaar of beheerder van een gebouw of bouwwerk of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u maatregelen treffen om dit bouwwerk brandveilig te maken en te gebruiken. In het Besluit bouwwerken leefomgeving staat allerlei regels over het gebruiken van bouwwerken op het gebied van brandveiligheid. Een ieder (een gebruiker van een bouwwerk) heeft een algemene zorgplicht om maatregelen te nemen ten aanzien van brandveiligheid. 

Afhankelijk van de aard van het gebruik moet u een melding indienen. Met die melding toont u aan dat het bouwwerk voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Het gaat hierbij vaak om bedrijfsmatige activiteiten. 

Voor deze situaties doet u een melding

Voor onderstaande situatie doet u een melding. Deze lijst is niet uitputtend maar zal in Westerveld het meest voorkomen:

 • een woonfunctie:
  • voor kamerverhuur 
  • met zorg (bedrijfsmatig)
  • appartemtenten (bedrijfsmatig)
 • een bijeenkomstfunctie: 
  • voor kinderen jonger dan 12 jaar waarbij minimaal 10 personen aanwezig zijn (bijvoorbeeld kinderopvang);
  • voor personen met een fysieke of geestelijke beperking waarbij minimaal 10 personen aanwezig zijn (bijvoorbeeld dagopvang of dag/nachtzorg);
  • andere bijeenkomstfunctie voor meer dan 50 personen (bijvoorbeeld winkels, scholen, kantoren, hotels).
 • een gezondheidszorgfunctie
  • met bedden (overnachtingsmogelijkheden) voor meer dan 10 personen; 
  • ander gezondheidszorgfunctie voor meer dan 50 personen.
 • een kantoorunctie voor meer dan 150 personen.

 • een sportfunctie voor meer dan 50 personen.

 • een winkelfunctie voor meer dan 50 personen.
 • een schoolfunctie
  • een basisschool met meer dan 10 personen;
  • andere onderwijsfunctie voor meer dan 50 personen.
Aanvraag

Via het Omgevingsloket kunt u een melding indienen Omgevingsloket (overheid.nl). U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

Melding doen 

De gebruiksmelding moet u minstens 4 weken voor het in gebruik nemen van een gebouw bij de gemeente indienen. Het is verboden het gebouw in gebruik te nemen zonder als u dit niet heeft gedaan.

Vereiste gegevens en documenten

Bij een gebruiksmelding moet u gegevens en documenten aanleveren. Bijvoorbeeld over de brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, vluchtroutes, etc.). Die moet u op een plattegrond intekenen die u bij de melding voegt. De lijst met aan te leveren gegevens en documenten staat in artikel 6.8 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.  

Let op: een onvolledige melding is geen melding. 

Procedure

U krijgt schriftelijk antwoord. De melding wordt beoordeeld en als u voldoet dan krijgt u hierover bericht. Een melding is geen vergunning. Mocht er in het omgevingsplan nadere regels worden opgenomen ten aanzien van brandveilig gebruik dan kan het zijn dat er maatwerkvoorschriften worden opgenomen. In de meeste situaties moet u voldoen aan algemene eisen op het gebied van brandveiligheid. De verantwoordelijkheid op het gebied van brandveiligheid ligt steeds meer bij de gebruiker en eigenaar van een bouwwerk. Gemeente en brandweer (Veiligheidsregio Drenthe) hebben een meer adviserende rol. In het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt het meest geregeld op het gebied van brandveiligheid.