Natuuractiviteiten

Een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura2000 gebieden plaatsvindt.

Een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura2000 gebieden plaatsvindt. Dat zijn toestemmingen waar de provincie Drenthe het bevoegd gezag is. Een ontheffing is bijvoorbeeld vereist als door uw project individuele soorten verstoord worden of leefgebied (zoals nesten) verloren gaat. Bij het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een (bouw)plan kunt u ook het onderdeel flora en fauna aanvragen. Het aanvragen van deze activiteit binnen de omgevingsvergunning kunt u doen via het Omgevingsloket

Zorgplicht

In de nieuwe Omgvingswet en bijbehorende besluiten staat aangegeven dat je als initiatiefnemer een algemene zorgplicht hebt. Bij een aanvraag omgevingsvergunning moet je bijvoorbeeld aangeven welke maatregelen er worden genomen om stikstofemissies te beperken. 

Vroegtijdig onderzoeken of toestemming nodig is

Wij raden u aan om vroegtijdig te (laten) onderzoeken of voor uw project toestemming nodig is. Kijk ook voor meer informatie. op de site van de provincie via Natuurbescherming in Drenthe