Kampvuur

Een kampvuur stoken is niet zomaar toegestaan. Als u een kampvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming (ontheffing) vragen aan de gemeente. Vraag de toestemming tenminste twee weken van tevoren aan.

Kosten

€ 56,50 (tarief 2024)

Voorschriften

Het is belangrijk dat u aan alle voorschriften (behorende bij stoken van een vuur) voldoet om de ontheffing te krijgen en te houden:

  1. Er mag alleen schoon en droog stookhout worden gebrand. Het is niet toegestaan om andere stoffen/voorwerpen toe te voegen.
  2. Ter plaatse dient een deugdelijk sproeischuimbrandblusapparaat van minstens 6 kg aanwezig te zijn.
  3. Tijdens het branden van de materialen moet er voortdurend toezicht door een meerderjarige worden gehouden.
  4. Er mag geen gevaar voor de omgeving ontstaan (bijv. bij harde wind).
  5. Derden mogen geen overlast van rook, roet, stof, walm of stank ondervinden. Er moet derhalve rekening worden gehouden met de locatie van verbranding en de weersomstandigheden (mist, windrichting etc.).
  6. Wanneer de omstandigheden zodanig zijn dat het kampvuur gevaar oplevert voor de natuur of omgeving, mag ontsteken niet plaatsvinden. Zie hiervoor www.natuurbrandrisico.nl.
  7. De verbrandingsresten, overgebleven afval en as moet u zelf opruimen en afvoeren.
  8. Door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen personen kunnen te allen tijde het ontsteken verbieden indien niet aan één of meerdere van aan de ontheffing verbonden voorwaarden wordt voldaan of indien er anderszins schade voor het milieu en/of gevaar of hinder voor derden te vrezen is.
  9. De ontheffing moet tijdens de verbranding direct getoond kunnen worden aan de toezichthoudende ambtenaren (politie, gemeente, brandweer, provincie, waterschap).

Naast deze voorschriften is tevens artikel 13 van de Wet bodembescherming van toepassing, betreffende de zorgplicht voor een ieder tot voorkoming van verontreiniging van de bodem.