Werkzaamheden buiten bebouwde kom of in beschermd dorpsgezicht

Woont u buiten de bebouwde kom of in een beschermd stads- of dorpsgezicht en wilt u een weg of een pad aanleggen? Of een sloot graven of een wal ophogen? In  sommige gevallen staat er in het omgevingsplan dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning werkzaamheden uit te voeren. 

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening.

Aanvraag

U kunt via de vergunningcheck op het Home - Omgevingsloket (overheid.nl) uitzoeken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via hetzelfde omgevingsloket. U kunt dit doen met behulp van Digid, bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

Bijlagen

U moet de aanvraag in elk geval voorzien van de volgende informatie:

  • Een tekening waaruit de bestaande toestand van het gebied blijkt, waaronder de aanwezige bebouwing, wegen en watergangen, kabels en leidingen, bomen en andere groen- en houtopstanden (schaal tenminste 1:1000).
  • Een tekening van de nieuwe toestand van het gebied, waarop aangegeven de uit te voeren werken en/of uit te voeren werkzaamheden.
  • Een omschrijving van de werkzaamheden, omschrijving van de gevolgen van de werkzaamheden voor het gebied en kadastrale situatie.
Toetsingscriteria
  • Omgevingsplan, tijdelijk deel (voorheen bestemmingsplan)
  • Bruidsschatregels (omgevingsplan)
  • Andere gemeentelijke-, provinciale - of rijksregels.
Meer informatie

Op Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen? | Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over wanneer u een omgevingsvergunning moet aanvragen.