Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is maximaal € 20,60 per maand per huishouden.

Startdatum

Uw zorgaanbieder geeft de startdatum van de zorg door aan de gemeente. Vanaf dan wordt de eigen bijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage geldt zowel voor zorg die u in natura ontvangt als voor financiering vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB). Bij hulpmiddelen wordt er eigen bijdrage in rekening gebracht vanaf het moment van verstrekking. Bij een PGB wordt de eigen bijdrage in rekening gebracht vanaf de ingangsdatum van het besluit.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen. Zo betaalt u voor bijvoorbeeld een vervoerspas of een rolstoel geen eigen bijdrage. De gemeente meldt u aan bij Het Centraal AdministratieKantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening.

U betaalt geen eigen bijdrage in de volgende situaties:

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? Zolang minimaal een van u dit jaar nog niet de AOW-leeftijd heeft, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo;
  • Inwoners met een gezinsinkomen onder 110% van de geldende bijstandsnorm;
  • Er is sprake van kosten voor een (sport)rolstoel;
  • Bij inzet van tijdelijke bemoeizorg;
  • Wanneer er respijtzorg wordt verleend;
  • Er is sprake van toekenning van hulp-op-maat voor een inwoner onder de 18 jaar;
  • Betaalt u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) binnen het huishouden? Dan betaalt u geen eigen bijdrage voor de Wmo.
U betaalt een andere bijdrage in de volgende situatie

Wanneer u beschermd wonen vanuit de Wmo ontvangt, wordt uw eigen bijdrage berekend per situatie. Het CAK stelt de hoogte hiervoor vast. Wanneer u in een instelling woont, wordt dit op dezelfde manier berekend als in de Wlz. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van het CAK, www.hetcak.nl.