Advies en Meldpunt OGGZ

Maakt u zich ernstig zorgen over de gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving? Dan kunt u dat melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ.

Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. Uitgangspunt is om hulp te bieden op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen en de zorgen zijn ernstig, dan wordt onderzocht of verplichte zorg nodig is. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de verplichte zorg ingezet wordt. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ. 

Waar kunt u melding doen?
  • Bij acuut gevaar, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet.
  • In niet acute gevallen kunt u een melding doen bij het Advies en Meldpunt OGGZ in Drenthe, telefoonnummer 088-2460240. Het Meldpunt is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. In de avonden of in de weekenden kunt u een bericht inspreken, u wordt dan teruggebeld. Kijk voor meer informatie op: www.ggddrenthe.nl.
Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt de GGD of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt  verplichte zorg aangevraagd. Dan wordt de officier van justitie gevraagd om een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Familievertrouwenspersoon

Familie en naasten van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in werking getreden. In deze wet is geregeld dat burgers het kunnen melden als ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. Bovendien maakt de nieuwe wet het mogelijk dat verplichte behandelin ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden. Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel; in de gemeente werken diverse partijen samen om dit te voorkomen.