Regionaal woningmarktonderzoek

De gemeente heeft in 2021 een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Op deze pagina leest u meer over dit onderzoek.

Er gebeurt veel op de woningmarkt. Nieuwe woningzoekenden melden zich. Verhuizingen over gemeentegrenzen heen nemen toe. Dit kan leiden tot grotere concurrentie op de woningmarkt, met nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld starters, mensen met een laag of middeninkomen en mensen die met spoed op zoek zijn naar een huis. De veranderende situatie op de woningmarkt vraagt aandacht en inzet van gemeenten, provincie en corporaties. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld, de provincie Drenthe en de corporaties Actium, Domesta, Woonconcept en Woonservice lieten een woningmarktonderzoek uitvoeren. Met de uitkomsten gaan ze aan de slag met een visie en strategie. Dit is voor het eerst op regionaal niveau en in deze samenwerkingsvorm gebeurd.

Groei en verandering van woningbehoefte

De druk op de woningmarkt groeit in de regio Zuidwest- en Midden-Drenthe. Het aantal (zelfstandig wonende) huishoudens blijft ook de komende jaren groeien. Mensen wonen langer zelfstandig en vergrijzing speelt ook een rol, dat vraagt om een andere woningvoorraad. Daarnaast is migratie een belangrijke factor achter deze groeiende behoefte aan woningen. Die migratie komt onder andere doordat de vergrijzing zorgt voor een grotere vraag naar arbeidskrachten. Veel huishoudens weten momenteel deze regio te vinden. De druk vanuit steden als Groningen en Zwolle neemt ook toe.

Omvang van de woningbehoefte

Om aan deze groeiende behoefte te kunnen voldoen, moet er flink gebouwd worden. Tussen nu en 2030 gaat het om een groei van 2.700 woningen in de regio. Uitgaand van de verstedelijkingsdruk vanuit Zwolle en Groningen, kan dat oplopen tot nog eens 4.400 woningen in de regio (in 2040). Daarnaast ligt er ook nog een grote opgave op het gebied van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Andere factoren die kunnen zorgen voor extra groei op de woningmarkt zijn: huisvesting van arbeidsmigranten (minimaal 1.000), statushouders, studenten en mensen die niet meer permanent mogen blijven wonen in vakantiewoningen (ruim 1.000). Dit betekent een groei van de woningvoorraad van 5 tot 9%.

Bouwstenen voor actualisatie van woonvisies

De informatie uit het woningmarktonderzoek 2021 (pdf - 2MB) gebruiken gemeenten en woningcorporaties om hun woonvisies te actualiseren. Op de website van de gemeenteraad vindt u meer raadsstukken m.b.t. woononderzoek.