Toetsingskader vestiging zorg- en opvanglocatie

Als u een zorg- en opvanglocatie wilt beginnen in de gemeente Westerveld, dan volgt u de reguliere procedure vanuit (ver)bouwen en vestigen in onze gemeente. Vanuit het Sociaal domein geldt daarnaast het toetsingskader vestiging zorg en opvang.

Dit toetsingskader geeft een intern advies en kunt u gebruiken voor uw plan. Doordat er vroegtijdig overleg plaats vindt tussen gemeente en de initiatiefnemer kan bepaald worden of een plan past binnen het omgevingsplan en het toetsingskader.

Criteria Toetsingskader

De gemeente vindt het belangrijk dat (particuliere) zorg- en opvanginstellingen draagvlak hebben in de gemeente. Belangrijke punten waarop een afweging wordt gemaakt om wel of niet mee te werken aan de vestiging van een (woon)zorg- of  opvanginstelling zijn opgenomen in het toetsingskader zorg- en opvang. U moet uitgaan van de volgende criteria:

  1. Er mag geen sprake zijn van clustering van meerdere zorg- en opvang instellingen in één deel van de gemeente. De gemeente wil immers haar agrarische en recreatieve uitstraling behouden.
  2.  De veiligheid in en om de instelling dient aantoonbaar en professioneel gewaarborgd te zijn. (optioneel: beheerconvenant) 
  3. De instelling moet qua schaal in evenwicht zijn met de directe omgeving en voldoende draagvlak hebben in de omgeving. De instelling dient een communicatieplan te hebben ten aanzien van de communicatie met betrokken partijen in brede zin, in en om haar omgeving.
  4. Om disbalans te voorkomen, mogen niet te veel grote opvanginstellingen zich vestigen in de gemeente met het oog op de financiële draagkracht van de gemeente. Het huisvesten van een grote groep mensen die naar verwachting langdurig aanspraak zal maken op Wmo en WLZ voorzieningen, een participatiewet-uitkering, Wajong, of behoren tot de WSW doelgroep kan de draagkracht van de gemeente overstijgen wanneer daar geen of te weinig compensatie via het gemeentefonds voor de gemeente tegenover staat.

De afspraken ten aanzien van spreiding, specifieke schaalgrootte, veiligheid, draagvlak en draagkracht van grote instellingen, vragen om maatwerk. Indien wenselijk en nodig volgt een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten tussen gemeente en initiatiefnemer/zorgaanbieder. Hierin worden afspraken vastgelegd over doelgroepen en de financiële situatie die mogelijk gevolgen heeft voor de gemeente. Ook kan er een beheerconvenant opgesteld worden. Dit zijn afspraken tussen gemeente, zorgaanbieder en politie. Een andere vereiste is dat de initiatiefnemer zorgt voor draagvlak in de omgeving. 

Geen kwaliteitscontrole

De zorgsector kent meerdere wetten en keurmerken die de kwaliteit van zorg controleren.
Het toetsingskader vestiging zorg en opvang toetst primair aan de vestiging van de zorgaanbieder/initiatiefnemer, niet aan de kwaliteit van de zorg en of opvang. U bent als organisatie zelf verantwoordelijk voor het behalen van keurmerken en de kwaliteitswetgeving. 

Lees het volledige Toetsingskader vestiging Zorg en Opvang Westerveld 2022