Regeling gehandicaptenparkeerkaart

http://wetten.overheid.nl/BWBR0012625/