Wet basisregistraties adressen en gebouwen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0023466/