Wet ruimtelijke ordening (Wro)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/