Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft. Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Kosten

Het indienen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.

Bezwaar indienen

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij de gemeente zijn ingediend.

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar de gemeente.  U vindt de adresgegevens bij Contact.

In de brief moet u de volgende punten vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Afhandeling van uw bezwaar

De gemeente heeft tot 12 weken na afloop van de bezwarentermijn de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Een onafhankelijke bezwarencommissie adviseertde gemeente over uw bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftperiode blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. U kunt aan de rechtbank vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) dan tijdelijk schorsen. Zolang de schorsing duurt, mag het besluit niet worden uitgevoerd. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

De gemeente neemt uiteindelijk een besluit over het bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met die beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in het besluit.

Meer informatie

Behandeling bezwaarschrift