Lijst nevenfuncties collegeleden

Overzicht nevenfuncties college gemeente Westerveld.

Burgemeester Spoelstra

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Lid veiligheidsberaad (politie);
 2. Lid bestuur veiligheidsregio Drenthe;
 3. Lid driehoeksoverleg Zuidwest-Drenthe;
 4. Voorzitter van de vereniging van Drentse gemeenten;
 5. Voorzitter georganiseerd overleg;
 6. Lid stuurgroep Maatschappij van Weldadigheid (Belvedère);
 7. Lid stuurgroep Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst;
 8. Lid kernteam Regio Zwolle;
 9. Lid algemeen bestuur Eems Dollard Regio.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Lid van de RvC van Wonen Noordwest Friesland (bezoldigd).

Wethouder Boonstra

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Lid Dagelijks Bestuur (DB) Werkvoorzieningschap Reestmond;
 2. Lid Aandeelhoudersvergadering RENDO;
 3. Aandeelhouder in de AVA ENEXIS Holding;
 4. Aandeelhouder in de AVA CBL Vennootschap bv AVA AVA Vordering op ENEXIS bv (i.v.m. vordering op Essent);
 5. Aandeelhouder in de AVA Publiek belang elektriciteitsproductie;
 6. Aandeelhouder in de AVA Waterleidingmaatschappij Drenthe;
 7. Aandeelhouder in de AVA Vitens bv;
 8. Aandeelhouder in de AVA WADINKO BV
 9. Bestuurslid Recreatieschap Drenthe;
 10. Lid Algemeen bestuurlijk overleg (ABO) Jeugd Zuid-Drenthe
 11. Lid algemeen bestuurlijk overleg ABO Jeugdhulp Drenthe
 12. Lid stuurgroep voor- en vroegschoolse educatie
 13. Lid stuurgroep RMC (voortijdig schoolverlaten)
 14. Bestuurslid GGD Drenthe;
 15. GR SCC-ONS

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Set-up medewerker World Servants (onbezoldigd)
 2. Lid Raad van Toezicht Christelijke Scholengemeenschap Groningen (Bezoldigd)

Wethouder Schoenmaker

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Aandeelhouder in de AVA ROVA;
 2. Lid bestuur Markerein;
 3. Lid van de Drentse Afvalcommissie;
 4. GR Publiek Vervoer.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Statenlid Provincie Drenthe (bezoldigd, dit eindigt uiterlijk per 3-7-2024)
 2. Voorzitter Stichting Hart voor Diever (onbezoldigd).

Wethouder Masselink

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Bestuurslid Drentse bedrijfslocaties
 2. Bestuurslid grote plattelandsgemeenten P10;
 3. Lid portefeuillehouderoverleg Economische zaken Regio Zwolle;
 4. Lid Algemeen Bestuur GR Werkvoorzieningschap Reestmond;
 5. Lid Regionaal platform arbeidsmarkt (RPA) IJssel-Vecht;
 6. Lid bestuur Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD);
 7. Lid samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe;
 8. Lid stuurgroep regionaal landschap Drents Fries grensgebied;
 9. Lid bestuurlijke tafel van LNV en provincie voor het project gewasbeschermingsmiddelen
 10. Lid bestuurlijk overleg Actium.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Dierenarts (bezoldigd)
 2. Lid ledenraad VVAA (bezoldigd)
 3. Lid Raad van Afgevaardigden KNMvD (onbezoldigd)