Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

Is de waarde van uw pand gedaald door een planologische maatregel zoals een wijziging van het omgevingsplan, of een omgevingsvergunning waarbij afgeweken is van het omgevingsplan (een buitenplanse omgevingsplanactiviteit)? Dan is er mogelijk sprake van schade en heeft u misschien recht op nadeelcompensatie. De regelgeving rond planschade is sinds 1 januari 2024 gewijzigd. Planschade heet in de nieuwe Omgevingswet nadeelcompensatie. 

U kunt nadeelcompensatie aanvragen voor: 

  • waardedaling onroerend goed (uw woning/bedrijfspand is gedaald door een planologische maatregel).
  • inkomstenderving (verminderde omzet door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden).

In de Verordening nadeelcompensatie gemeente Westerveld | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl) vindt u meer informatie. 

Overgangsperiode voor regels

De oude regeling voor planschade zoals die gold voor 1 januari 2024 kent een overgangsperiode. Omdat u planschade binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan of een afwijking van dat bestemmingplan kunt aanvragen, kan deze termijn doorlopen tot na 1 januari 2024. Kijk voor meer informatie op de website Informatiepunt leefomgeving of neem contact op met de gemeente. De procedureverordening planschade blijft voorlopig bestaan voor de behandeling van planschadeaanvragen op basis van de regelgeving voor 1 januari 2024.  

Voorwaarden

Nadeelcompensatie gaat over de schade die de overheid rechtmatig veroorzaakt. Bijvoorbeeld langdurige wegopbrekingen of ernstige hinder door bepaalde activiteiten die door de gemeente worden uitgevoerd. Maar ook bouwplannen, waardoor aangrenzende woningen in waarde dalen. 

Schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als:

  1. De schade uitgaat boven het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico. Dit heet de abnormale last.
  2. De schade iemand in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft. Dus de last drukt onevenredig zwaar op een beperkte groep burgers of bedrijven. Dit is de speciale last.

Het gaat dus niet over schade door onrechtmatig handelen van de overheid. Het Burgerlijk Wetboek regelt de schadevergoeding voor onrechtmatig overheidshandelen.

Nadeelcompensatie door bijvoorbeeld een omgevingsplan, bestemmingsplan (tijdelijk deel) of een wijziging of afwijking daarvan is geregeld in de Omgevingswet. 

Voorwaarden voor vergoeding van schade

De schade moet redelijkerwijs toe te rekenen zijn aan de schadeoorzaak. De schade moet:

  • het rechtstreekse gevolg zijn van het besluit of de maatregel. Bijvoorbeeld de bouw van een woning of aanleg van een weg.
  • het gevolg zijn van de feitelijke uitvoering van de activiteit. Bijvoorbeeld een tijdelijke wegafsluiting.
  • het gevolg zijn van de activiteit, die pas later zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld schade door grondwateronttrekking kan zich jaren later openbaren.
Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 300,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Dit geld krijgt u alleen terug als uw claim wordt erkend.

Aanvragen nadeelcompensatie

U kunt nadeelcompensatie aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden. Om een verzoek in te dienen, vult u het formulier nadeelcompensatie in, inclusief motivatie. Dit formulier stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders of mailt u aan info@gemeentewesterveld.nl. Meer informatie over nadeelcompensatie is te vinden op Nadeelcompensatie | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

In de Verordening nadeelcompensatie gemeente Westerveld | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl) zijn regels opgenomen rondom de behandeling van de aanvraag. 

Aanvragen planschade

U kunt op basis bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waarbij afgeweken is van het bestemmingsplan, planschadevergoeding vragen binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van deze maatregel, als de planologische maatregel effect heeft op uw woning of pand. Om een verzoek om planschade in te dienen, vult u het aanvraagformulier planschadevergoeding (PDF - 26 kB) in, inclusief een motivatie. Dit formulier stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders.

In de planschadeverordening zijn regels opgenomen rondom de behandeling van de aanvraag.