Verken uw idee

Als u een (bouw)plan heeft, bijvoorbeeld u wilt iets veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf of u wilt een bedrijf starten, dan kunt u in het Omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. U kunt ook de Vergunningcheck doen om te controleren of u een vergunning nodig heeft.

Het kan ook zijn dat u een idee heeft voor een project, maar nog niet zo ver bent om al een vergunning aan te vragen. U wilt eerst uw idee verkennen. Of u heeft een plan, maar wilt u eerst de mogelijkheden verkennen voordat u het verder uitwerkt.

U kunt dan een verzoek indienen voor een "verkennen initiatief". Dit doet u via het formulier (zie button rechts op deze pagina), samen met de gevraagde bijlagen in te dienen. Het verzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders verzoekt een voorlopige uitspraak te doen over de haalbaarheid van een plan.

Aanvraag

U kunt dit verzoek digitaal indienen via het aanvraagformulier, zie button rechts op deze pagina. 

In het formulier kunt u de volgende bijlagen uploaden:

  • Een uitgebreide beschrijving en motivatie van het plan (wat bent u van plan en waarom?).
  • Een inrichtingsschets van de huidige en gewenste situatie (op minimale schaal 1: 1000).
  • Foto’s van het bestaande situatie en de omliggende omgeving.
  • Ook kunt u aangeven of u overleg heeft gehad met uw omgeving en  zo ja wat daar de resultaten van zijn. 
Kosten

Voor het indienen van een verzoek voor "verkennen initiatief" worden leges in rekening gebracht. Deze zijn te vinden via Legesverordening - Gemeente Westerveld

Voordelen verkennen initiatief

Het doorlopen van ruimtelijke procedures zijn procedures die tijd in beslag nemen en kostbaar zijn. Aanvragen voor een omgevingsvergunning of aanpassing van het omgevingsplan moeten goed onderbouwd zijn met diverse onderzoeken om aan te tonen dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. 

Het voordeel van het vooraf indienen van een verzoek is dat u uw plannen niet tot in detail hoeft uit te werken en nog geen kosten hoeft te maken voor een uitgebreide onderbouwing en onderzoeken. Het verzoek wordt afgesloten met een principe-uitspraak. Is deze positief, dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken en verder in overleg met de gemeente over de benodigde stappen. 

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Onze reactie op uw verzoek bevat o.a. informatie over ons standpunt of wel of geen medewerking wordt verleend, op welke wijze eventueel medewerking wordt verleend (procedure) en welke gegevens u daarvoor moet aanleveren. De reactie op dit verzoek is alleen bedoeld als informatie en is daarom geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend. Het antwoord op een verzoek is een momentopname. Toekomstige wijzigingen in beleid en regelgeving kunnen namelijk tot een andere uitkomst aanleiding geven. Aan de reactie op uw verzoek kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.