Vooroverleg omgevingsvergunning

Als u bouwplannen heeft en u vooraf wilt weten of de gemeente het plan zal goedkeuren, dan kunt u een vooroverleg aanvragen. In het vooroverleg kijken we of het bouwplan past in het omgevingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken. Ook wordt het plan voorgelegd aan de welstandscommissie. Als het nodig is, worden plannen besproken op de zogenaame omgevingstafel. Hier sluiten ook andere organisatie bij aan, bijvoorbeeld provincie, waterschap en milieudienst. 

Het betekent niet altijd dat er ook daadwerkelijk een overleg in het gemeentehuis plaats zal vinden. Vaak is de informatie duidelijk genoeg en kan de gemeente de beantwoording ook schriftelijk afdoen. Op deze manier weet u bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning wat u ongeveer kunt verwachten en kunt u mogelijk kosten besparen. 

Als u een groter initiatief heeft dat niet past in het omgevingsplan, dan raden wij u aan om een 'Verkennen initiatief" in te dienen. 

Let op: een vooroverleg heeft geen juridische status.

Kosten

Voor het behandelen van een vooroverleg worden leges in rekening gebracht. Voor de meeste acutele versie van de legesverordening zie www.overheid.nl of https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709735

Aanvraag

Via Home - Omgevingsloket (overheid.nl) kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning. Vermeld duidelijk aan het eind van de vragenboom dat het gaat om een concept aanvraag. U kunt dat aangeven door "concept aanvraag" indienen aan te vinken. Anders beschouwt de gemeente het als een omgevingsvergunningsaanvraag. Als u bij de beoordeling door welstandcommissie aanwezig wenst te zijn, dan kunt u dit aangeven in de vragenboom. 

Voor een goede beoordeling van uw bouwplan dient u het vooroverleg ten minste te voorzien van:

  • Tekeningen van het bouwwerk met maatvoering (o.a. oppervlakte, goot- en bouwhoogte);
  • Situatietekening met daarop de gewenste locatie van het bouwwerk op het perceel;
  • Indien het plan afwijkt van de voorschriften van het omgevingsplan, een motivatie van uw plan (wat bent u van plan en waarom ?).

Wij streven er naar dat u (afhankelijk van de complexiteit) binnen zes weken een reactie ontvangt. Aan de uitkomst van een conceptaanvraag/vooroverleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Voordelen van het vooroverleg/conceptaanvraag
  • Uw plan wordt getoetst aan het omgevingsplan en aan welstand. Vervolgens ontvangt u van de gemeente een reactie zodat het voor u duidelijk wordt of uw plan voldoet, nog aangepast moet worden om goedkeuring te krijgen of dat de kans klein is dat er medewerking wordt verleend.
  • De indieningsvereisten voor een verzoek om vooroverleg zijn eenvoudiger dan een aanvraag om omgevingsvergunning. Zo maakt u nog geen kosten voor bijvoorbeeld een aannemer, architect of constructeur.
  • De leges die u betaalt voor een vooroverleg/onceptaanvraag worden afgetrokken van de leges die u daarna voor aan aanvraag om een omgevingsvergunning moet betalen. Hierdoor betaalt u niet meer dan wanneer u direct een omgevingsvergunning aanvraagt.
Vooroverleg niet verplicht

Het indienen van een cpnncept aanvraag is niet verplicht. Het staat u vrij om direct een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Bij een aanvraag moeten echter wel meteen alle stukken volgens de indieningsvereisten worden ingediend. Het indienen van een aanvraag kent twee uitkomsten: verlenen of weigeren. Voor de behandeling van een aanvraag, ongeacht of er meegewerkt of geweigerd wordt, worden leges in rekening gebracht. Een concept aanvraag/vooroverleg scheelt kosten.

Het is belangrijk om de omgeving vroeg te informeren en te betrekken bij uw plannen. De gemeente heeft hiervoor een handreiking opgesteld.