Wat houdt de Omgevingswet in?

Uitleg over de Omgevingswet, wat de wet voor u betekent en de belangrijkste veranderingen.

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen: de fysieke omgeving. Dat gaat over regels voor veel van wat je buiten ziet, ruikt en hoort.

De Omgevingswet is 1 januari 2024 ingegaan. In deze nieuwe wet zijn oude wetten samengevoegd. Door de komst van één digitaal loket voor deze regels kun je in één keer kennis nemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. 

Animatie over de Omgevingswet

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met de Omgevingswet. 

 • Wanneer iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of wanneer u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket.
 • Als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzwetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.
Belangrijke veranderingen

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Omgevingsploket
  Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. U kunt hier ook zien welke functie een gebied of pand heeft en wat er mogelijk is. Dat heet "regels op de kaart". 
 • Eén omgevingsplan
  De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 omgevormd tot één omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem - en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
 • Korte procedure
  Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure 8 weken, deze termijn kan verlengd worden met 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer een vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.
 • Vooroverleg 
  Vooroverleg met de gemeente wordt extra belangrijk om sneller besluiten te kunnen nemen. Een vooroverleg start met het indienen van een concept-aanvraag. Dit is nog geen aanvraag voor een vergunning, maar zorgt voor duidelijkheid vanuit de gemeente over wat wij van het plan verwachten.
 • Verken uw idee
  Dit heette voorheen een principeverzoek, in de nieuwe Omgevingswet heet het Verken uw idee, U dient uw idee nu nog in via de gemeente, straks doet u dit via het Omgevingsloket. 
Raadpleegbaarheid buitengebied Westerveld

Voor een groot deel van ons grondgebied geldt het omgevingsplan, tijdelijk deel "Buitengebied 2012". Dit plan is te zien via Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl). Voor de meeste agrarische gronden en agrarische bedrijven gelden oude plannen voor het buitengebied. Die zijn via pdf-bestanden te zien ook via deze site. Dit vraagt enig zoekwerk, maar dat is helaas niet anders. Dit is het gevolg van diverse stikstofuitspraken die betrekking hebben gehad op ons landelijk gebied.

Aanvragen die betrekking hebben op het buitengebied van Westerveld kunnen over het algemeen goed getoetst worden aan het buitengebied 2012. Past een aanvraag niet in het omgevingsplan tijdelijk deel buitengebieden (2012 en oude plannen), maar wel binnen de uitgangspunten voor het buitengebied, dan wordt over het algemeen meegewerkt aan een afwijking van het omgevingsplan of een wijziging van het omgevingsplan. Ook gelden nieuwe regels voor zonnepanelen en windmolens door middel van het facetplan "Kleinschalige hernieuwbare energie" vastgesteld in 2022. 

Het is de bedoeling dat alle regels en (nieuw) beleid rondom het buitengebied in het omgevingsplan opgenomen gaan worden zodat voor de hele gemeente 1 omgevingsplan geldt. Het is de bedoeling dat daarvoor eerst nieuwe uitgangspunten geformuleerd gaan worden voor onderdelen in het buitengebied zoals ontwikkelingen in bijvoorbeeld natuur, landbouw, wonen, recreatie en duurzaamheid. Wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend.