Gaswinning

In de gemeente Westerveld wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Westerveld.

 In Westerveld is een fysieke winlocatie van het bedrijf Vermilion Energy aanwezig: Noordenveldweg in Wapse. Verder is een aantal locaties rondom Westerveld waarbij het gasveld deels binnen de gemeentegrens Westerveld aanwezig is.

Locaties

Op www.nlog.nl vindt u veel informatie over gaswinning in Nederland. Ook kunt u hier meer specifieke gegevens vinden over deze locaties in en rondom Westerveld:

  • Vermilion Energy: Wapse, winlocatie aan Noordenveldweg (gasveld DVR-01 en DVR-02);
  • Vermilion Energy: Eesveen, winlocatie aan De Wulpen, Steenwijkerland (gasveld ESV-01 en ESV-02);
  • Vermilion Energy: Vinkega, winlocatie aan Westvierderparten, Weststellingwerf (gasveld VKG-01 en VKG-02);
  • Vermilion Energy: Vledderveen: nieuw op te richten winlocatie nabij Boergrup/PW Janssenlaan (gasveld VDW) (2021)
  • Vermilion Energy: Wapse: uitbreiding gaswinning Wapse met velden Smitstede, De Bree en Leemdijk (LDS) (2021)
  • Vermilion Energy: Nijensleek, waterinjectie Bosschasteeg;
  • Vermilion Energy: De Blesse-Blesdijke, winlocaties Steenwijkerweg (De Blesse) en De Meenthe (Wolvega)
  • NAM: De Wijk-Wanneperveen, diverse locaties (WAV en WYK).

De (productie)velden zijn te zien via www.nlog.nl. In 2017 heeft Vermilion een verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een nieuwe boor/winlocatie op te richten nabij Vledderveen met toepassing van de zogenaamde rijkscoördinatieregeling. Dit houdt in dat de minister het bevoegd gezag is en de gemeente en andere overheden (provincie en waterschap) een adviserende rol hebben. De procedure is in 2021 gestart.

Rol gemeente

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente heeft een adviserende rol als het gaat om gaswinning. Daarnaast verleent de gemeente in sommige gevallen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een proefboorlocatie en eventueel in een latere fase een winlocatie. Het plaatsen van een tijdelijke boortoren, het mogen doen van een proefboring en daarna eventuele winning, vindt plaats door middel van vergunningen/instemming die worden afgegeven door de minister.

Om gas te mogen winnen of aanpassingen hier in aan te brengen moet het gaswinbedrijf een winningsplan opstellen. De gemeente heeft bij de winningsplannen een adviserende rol richting het ministerie. Dat geldt ook voor de provincie en het waterschap. Toezicht op mijnbouwactiviteiten wordt gedaan door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het gas wordt in en rondom Westerveld gewonnen door Vermilion Energy en voor een klein deel door NAM.

Schade 

Sinds 1 juli 2020 is de Commissie Mijnbouwschade gestart. Hier kunnen particulieren een melding doen van schade als gevolg van gas- of oliewinning uit kleine velden. Hiermee is het mijnbouwbedrijf uit de schadeafhandeling gehaald. Deze Commissie bestaat naast het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG, voorheen TCMG), dat zich richt op schade door het Groningenveld. Uitgangspunt is dat de Commissie de schademelder in het schadeafhandelingsproces ontlast. Daarnaast heeft de Commissie Mijnbouwschade de adviesfunctie van het Landelijk Loket Mijnbouwschade overgenomen. De Commissie Mijnbouwschade is ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat. RVO is hier als uitvoeringsorganisatie bij betrokken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.commissiemijnbouwschade.nl

Toelichting Eesveen en Vinkega

Op 11 juli 2018 zijn twee instemmingsbesluiten gepubliceerd van Eesveen en Vinkega. Deze publicaties en de betreffende besluiten met bijbehorende stukken zijn te zien op www.nlog.nl. Het college van Westerveld heeft samen met de gemeente Steenwijkerland beroep ingediend tegen het instemmingsbesluit Eesveen. Er is ook beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit Vinkega. De strekking van de beroepen is gericht op het niet voor handen hebben van concrete voorwaarden zoals een bouwkundige opname. Vermilion heeft bij het instemmingsbesluit voor zowel Eesveen als Vinkega door het Ministerie van EZK de voorwaarde opgelegd gekregen dat zij een bouwkundige opname moest uitvoeren. Deze opname richtte zich op een representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken die liggen in het invloedgebied van gaswinning. Ondanks dat deze bouwkundige opname voor het veld Wapse al is uitgevoerd door Vermilion (2018) is het college van mening dat de opname vooralsnog te vaag omschreven stond. In 2020 is het KNMI meetnetwerk uitgebreid met een aantal nieuwe meetstations (waaronder in Kallenkote). 

De beroepschriften van de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf rondom het winningsplan Vinkega zijn ongegrond verklaard. Op 9 november 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. Voor Vinkega is het winningsplan aangepast. Naast het beroep ten aanzien van Eesveen hebben beide colleges verzocht om de gaswinning van de tweede put in Eesveen (ESV-02) niet te laten starten. De Raad van State heeft dit verzoek afgewezen. Op 1 april 2020 heeft de Raad van State alle beroepen met betrekking tot Eesveen ongegrond verklaard. Dit betekent dat de gaswinning in Eesveen door kon gaan. De uitspraak kunt u lezen op de website van Raad van State.  

Toelichting  Wapse 

Het college heeft beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit van het winningsplan (2014) voor Wapse en de omgevingsvergunning voor het ophogen van de capaciteit.  Op 9 april 2019 heeft de rechtbank Den Haag een tussenuitspraak (PDF - 1,2 MB) gedaan. Het ministerie van EZK kreeg de mogelijkheid om het instemmingsbesluit te herstellen c.q. beter te motiveren. Het ministerie EZK heeft een aangepast besluit genomen. Op 25 november 2019 heeft de rechtbank Den Haag de beroepen ongegrond verklaard zowel op het instemmingsbesluit als op de omgevingsvergunning.  De gemeente Westerveld is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Deze beroepszaak is samengevoegd met het nieuwe winningsplan voor Wapse 2019, zie hieronder.

Wapse (2019)

Vermilion heeft bij het Ministerie van EZK een nieuw winningsplan (2018-2019) ingediend. Na een aantal jaren hier gas te hebben gewonnen, is gebleken dat het te produceren volume groter is dan eerst werd aangenomen. Daarom is een volledig geactualiseerd winningsplan ingediend. De Mijnbouwwet schrijft bij winningsplannen voor dat voordat de Minister een ontwerpbesluit neemt, eerst andere overheden (provincie, gemeente en waterschap) kunnen adviseren. Na deze adviesronde stelt de Minister een ontwerpbesluit op. Dit ontwerp besluit heeft ter inzage gelegen in mei/juni 2019. Het ministerie van EZK heeft een definitief instemmingsbesluit genomen. De gemeente heeft beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 18 augustus 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De beroepen zijn ongegrond verklaard. Dit betekent dat Vermilion door kon gaan met de winning in Wapse. De uitspraak kunt u lezen op de website van de Raad van State of via de link naar uitspraken van de Raad van State.

Wapse (2022-2023) winningsplan Leemdijk-Smitstede en De Bree (LDS)

Naast het veld Wapse is er nog een aantal velden in de directe omgeving die Vermilion wilde aanboren. Deze velden heten Leemdijk-Smitstede-De Bree (kortweg LDS). Vermilion heeft inmiddels instemming op het winningsplan en omgevingsvergunningen van de minister van EZK voor dit nieuwe winningsplan LDS. Het gaat in dit winninsplan om drie kleine gasvelden die vanaf de bestaande locatie Wapse aan Noordenveldweg zijn aangeboord in 2022. Er is een winbare hoeveelheid gas aangetroffen. De vergunningen en instemming voor zowel de boring als de winning zijn verleend. Er loopt nog een beroepsprocedure. De gemeente heeft geen beroep ingesteld.  

Twee boringen vanaf de Wapse locatie afgerond.

Meer informatie over het instemmingsbesluit en de vergunningen kunt u vinden op: https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/335bdc57-d51c-4080-97dc-f62789f2684e/lds.

Toezicht en handhaving ligt bij SodM. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Vermilion.

Toelichting nieuwe winlocatie, VDW Middenweg Vledder (2024)

Vermilion wil in de nabijheid van Wilhelminaoord-Vledder een tweetal velden aanboren en winnen. Deze velden worden VDW-A en VDW-B genoemd. Om deze velden aan te kunnen boren, moet een nieuwe locatie worden opgericht. Het eventueel te winnen gas zal dan via een nieuw aan te leggen transportleiding doorgevoerd worden naar een bestaande leiding in dit gebied. De procedure voor dit plan wordt de rijkscoördinatieregeling (RCR) genoemd. Dit betekent dat het ministerie het bevoegd gezag is en de meeste instemmingen en vergunning verleent. 

Deze RCR wordt wettelijk voorgeschreven als een veld of een deel daarvan valt binnen de grenzen van een Natura 2000 gebied. Het te winnen gebied valt deels binnen het Natura 2000 gebied Drents Friese Wold. De RCR is  gestart. In 2021 heeft het ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegen. Hierna is de verdere procedure gevolgd waarbij de voorgestelde locaties (9) zijn onderzocht in het kader van de nog op te stellen milieu-effectrapportage. Uiteindelijk leidt deze procedure  tot een instemmingsbesluit en de nodige omgevingsvergunningen en eventueel een nieuw bestemmingsplan voor de locatie. Dit wordt allemaal opgenomen in de rijkscoördinatieregeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.rvo.nl/gaswinning-vdw. Ook op de website van Vermilion is de nodige informatie te vinden: www.vermilionenergy.com.

Stand van zaken, januari 2024

In juni 2022 is een Milieueffctrapportage en de impactanalyse opgesteld en gepubliceerd. Hierin is een aantal locaties voor de boor- en winlocatie onderzocht en voorzien van een analyse. Naar aanleiding van zienswijzen is een aantal locaties nader onderzocht. In april 2023 is een aanvulling gepubliceerd. In september 2023 is bekend geworden dat een aantal locaties is afgevallen en dat uit de overgebleven locatie door het Ministerie een voorkeurslocatie gekozen wordt. De voorkeurslocatie is inmiddels bekendgemaakt. Deze ligt achter een bedrijf aan Middenweg, zie hieronder. Er geldt een voorbereidingsbesluit. Bezwaar en/of beroep is momenteel niet mogelijk.  Deze locatie wordt het komende jaar verder onderzocht. De rcr procedure wordt vervolgd voor deze locatie. Komend jaar zullen naar verwachting de nodige besluiten volgen door de rijksoverheid. Voor meer informatie zie onderstaande link naar de site van rvo. 

Gaswinning VDW (rvo.nl) 

Waterinjectielocatie, Bosschasteeg, Nijensleek

Aan Bosschasteeg (nabij nr. 14) injecteert Vermilion sinds 2010 productiewater in de diepe ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is toezichthouder op mijnbouwactiviteiten waaronder ook eventuele onderhoudswerkzaamheden. BIj onderhoudswerkzaamheden wordt de omgeving op de hoogte gesteld door Vermilion. Vermilion dient indien voorgeschreven voor (onderhouds)werkzaamheden bij het Ministerie van EZK een milieumelding in zoals voorgeschreven in het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. De kennisgeving van de melding wordt gepubliceerd. Tegen een milieumelding staat geen bezwaar en/of beroep open.

Meer informatie 

Adviezen, zienswijzen, winningsplannen en procedures maar ook andere informatie kunt u vinden op www.nlog.nl of de website www.mijnbouwvergunningen.nl. Voor andere informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat of Vermilion www.vermilionenergy.nl. Voor informatie over mogelijke trillingen en bevingen kunt u terecht op de website van het KNMI. Voor vragen over toezicht en handhaving kunt u terecht bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

U kunt voor algemene vragen contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of per e-mail via info@gemeentewesterveld.nl.