Bed and breakfast beginnen

U mag onder bepaalde voorwaarden een kleinschalig bed and breakfast beginnen in uw woning. U moet hiervoor wel een omgevingsvergunning aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het starten van bed and breakfast (B&B) vindt u in:

 • het omgevingsplan via het Omgevingsloket, regels op de kaart  Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl) . Hier kunt u zien welke functie uw pand heeft en welke voorwaarden er gelden om een B&B te beginnen. In Westerveld is er een onderscheid in B&B en recreatieappartementen. Dat zijn verschillende functies. Er gelden andere regels voor recreatieappartementen. Dit zijn vaak ruimten met eigen voorzieningen met een eigen entree, keuken, sanitaire voorzieningen etc. B&B zijn veelal bestaande kamers/ruimten in een woning die niet gebruikt worden en die verhuurd worden voor overnachting, vaak van korte duur. Wij adviseren u eerst met uw omgeving te overleggen over uw plan voor een B&B. 
Regels voor B&B

Kernen

 • de gezamenlijke logiesoppervlakte mag niet meer bedragen dan 30% van het oppervlak van de woning met een maximum van 50 m2. Dit betekent dat de ruimte n die gebruikt worden voor b&b gezamenijk niet meer mogen zijn dan 50 m2;
 • er mag geen keukenblok geplaatst worden; 
 • de kenmerken van het (aangebouwde) bijgebouw of gebouw moeten behouden blijven. Er mogen geen kenmerken van een woning wordt toegevoegd;
 • parkeren op eigen erf plaatsvindt;
 • de logiesverstrekking wordt uitgeoefend door een van de bewoners van het woonhuis waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn.

Buitengebied

 • De logiesverstrekking vindt plaats binnen het woonhuis, een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw;
 • Er wordt uitgegaan van een bestaande deur (entree);
 • Parkeren vindt op eigen erf plaats;
 • De gebruiksoppervlakte is maximaal 100 m2 en ten hoogste 1/3 deel van het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen;
 • Er mogen maximaal drie kamers met in totaal tien slaapplaatsen gerealiseerd worden;
 • Er mag geen keukenblok in de ruimte worden gemaakt;
 • Er mag geen sprake zijn van negatieve effecten of schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven. Bedrijven kunnen beperkt worden als een recreatief gebruik in de nabijheid komt; 
 • De gezamenlijke oppervlakte die bij een woning wordt gebruikt ten behoeve van nevenfuncties, is maximaal 100 m2;
 • Er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Als u een accommodatie of bedrijf wilt beginnen die groter is dan een bed and breakfast, bijvoorbeeld een recreatieappartement, dan kunt u een afspraak maken om te kijken wat de mogelijkheden zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht. De meeste actuele versie van de legesverordening kunt u zien via www.officielebekendmakingen.nl. 

Aanvraag

Voor uw plan voor het starten van een B&B adviseren wij u eerst een aanvraag vooroverleg in te dienen. Dat kan door een conceptaanvraag te doen via het Omgevingsloket. U kunt bij deze conceptaanvraag gegevens toevoegen waaruit blijkt wat u wilt gaan doen. U kunt bijvoorbeeld een tekening bijvoegen van uw woning en aangeven welke ruimten u wilt gaan gebruiken voor B&B en welke voorzieningen u gaat treffen. De concept aanvraag doet u via Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket (overheid.nl)