Bodemkwaliteit

Als u grond- en bouwmaterialen wilt toepassen , moet u zich aan het Besluit bodemkwaliteit houden. Voor grondverzet is er een bodemkwaliteitskaart.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit beschermt de kwaliteit van de bodem en het grond- en oppervlaktewater en bevordert hergebruik van bouwmaterialen. U vindt in het besluit onder welke voorwaarden u grond en steenachtige bouwmaterialen mag toepassen en welke voorwaarden er zijn voor de productie, het vervoer en de tussentijdse opslag.

Melden toepassen bouwstoffen, grond of baggerspecie

Als u van plan bent om bouwstoffen, grond of baggerspecie toe te passen, moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Vanuit het meldpunt komt uw melding direct bij het juiste bevoegd gezag terecht: de gemeente of het Waterschap.

Op de website van Rijkswaterstaat Bodem+ vindt u meer informatie over het Besluit bodemkwaliteit.

Welke soort grond mag worden toegepast? Bekijk het op de bodemfunctieklassenkaart

Op de bodemfunctieklassenkaart is aangegeven welke soort grond mag worden toegepast. Als u (licht) verontreinigde grond wilt toepassen, moet u eerst kijken naar de functieklassenkaart. Als de partij voldoet aan de geldende bodemfunctieklasse, moet vervolgens de grond worden onderzocht met een bodemonderzoek. Als de bodem minder verontreinigd is dan de toe te passen partij grond (ook als dit op basis van de bodemfunctieklassenkaart wel is toegestaan), mag u de partij grond hier niet toepassen.

Geldende kwaliteitseisen in de bodemkwaliteitskaart

Voor het grondverzet hebben een aantal gemeenten in Drenthe een regionale bodemkwaliteitskaart opgesteld. Deze kaart vormt de basis voor het vastleggen van de geldende kwaliteitseisen. U kunt de rapportage en bijbehorende kaarten downloaden:

Meer informatie over de bodemkwaliteitskaart vindt u ook op www.bodemloket.nl.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.rijksoverheid.nl of neem contact op met de gemeente.