Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen? Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u uw bank of hypotheekadviseur de hoogte van een hypotheek en de daarbij behorende maandelijkse lasten laten berekenen. Is het berekende bedrag te laag om de woning te kopen dan kunt u het tekort mogelijk via een starterslening oplossen. Het maximale bedrag dat u kunt lenen via de starterslening is € 25.000.

De gemeente Westerveld wil starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug bieden met de starterslening. Deze lening overbrugt het verschil tussen datgene wat u maximaal kunt lenen onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voorwaarden en de aankoopprijs van de woning.

Voorwaarden

Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen voor de starterslening:

 • U moet een sociale of economische binding met de gemeente Westerveld hebben.
  • Sociale binding: u woont minimaal één jaar in de gemeente Westerveld (inwonend of in een zelfstandige huurwoning) of één van uw ouders woont in de gemeente Westerveld en u studeert of gaat naar school buiten de gemeente en gaat zich binnen een jaar na afronding van de studie opnieuw in de gemeente vestigen. Voordat u uw studie begon, heeft u minimaal één jaar in de gemeente gewoond.
  • Economische binding: u heeft een dienstverband van minimaal 20 uur per week en minimaal één jaar bij een bedrijf in de gemeente Westerveld.
 • U bent jonger dan 35 jaar.
 • De koopwoning (aanneemsom inclusief eventuele verbeterkosten bij bestaande woningen of meerwerk) kost maximaal €  225.000.
 • De starterslening is van toepassing op bestaande koopwoningen en nieuwbouwkoopwoningen in de gemeente Westerveld.
 • Als sprake is van een nieuwbouwkoopwoning mag er geen sprake zijn van gebruik van meerdere (gemeentelijke) stimuleringsregelingen, waaronder grondprijsreductie, tenzij sprake is van een aangetoonde en vastgestelde CPO-constructie specifiek voor starters.
 • U moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.
Aanvraag

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met de gemeente om de starterslening aan te vragen. U kunt de verordening van Westerveld ook raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl

U vraagt een starterslening aan door contact op te nemen met de gemeente via 14 0521 of een mail sturen aan info@gemeentewesterveld.nl. In overleg met de gemeente wordt gekeken of u voldoet aan de voorwaarden. Als u voldoet, dan sturen wij u een op naam gestelde toewijzingsbrief toe.

 • Vervolgens kunt u online op de website van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten https://www.svn.nl/lening/Westerveld/svn-starterslening/10829 een aanvraag indienen waar u de toewijzingsbrief van de gemeente aan toevoegt. SVn behandelt en verstrekt de startersleningen. Op basis van de ingevulde stukken beoordeelt  SVn of u een starterslening kunt krijgen en de hoogte daarvan. De gemeente krijgt van deze beoordeling een afschrift.
 • SVn brengt bij een positieve krediettoets een offerte uit die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief van de gemeente.
 • U stuurt vervolgens een kopie van deze Svn-offerte naar de hypotheekverstrekker.
 • Als u de offerte accepteert en aan de voorwaarden voldoet, stuurt het SVn de stukken door naar de notaris en ontvangt u van het SVn bericht over de verdere afwikkeling van de lening.
Twee delen

De starterslening bestaat uit twee delen:

 1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de starterslening;
 2. Een leningdeel dat oploopt: de combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste drie jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw starterslening ‘betaalt’ u de eerste drie jaar met de combinatielening. De combinatielening loopt daardoor de eerste drie jaar altijd op. Na deze periode van drie jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de starterslening als de combinatielening af.