Ondersteuning aan starters op de woningmarkt in Westerveld

Net als in andere delen van het land is er in de gemeente Westerveld een grote vraag naar passende huur- en koopwoningen voor starters, senioren, spoedzoekers en andere woningzoekenden.

Conform de Woonvisie 2019-2025 en het coalitieakkoord faciliteert de gemeente verschillende projecten en initiatieven om de bouw van 1.000 woningen mogelijk te maken zodat iedereen een comfortabel, duurzaam en betaalbaar thuis krijgt. Een gezonde plek waar je je prettig, veilig en geborgen voelt. Een plek in een buurt waarin mensen plezierig met elkaar samenleven en waarin iedereen kan meedoen.

Hulp voor starters op de woningmarkt

Door marktwerking zijn huizenprijzen overal flink gestegen. Als starter op de woningmarkt is het lastig om nog een betaalbare woning te vinden. Een van de taken van de gemeente is om te zorgen voor voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Het ministerie beschouwt een koopwoning tot  €390.000 als betaalbaar, maar veel woningen in deze prijscategorie blijven voor starters onbetaalbaar. De gemeente heeft geen invloed op de huizenprijzen. Wel kan zij op de volgende wijze zorgen voor meer aanbod aan betaalbare woningen:

 • Afspraken maken met bouwbedrijven en projectontwikkelaars over de verkoopprijzen van te bouwen woningen en de verhouding koop- en (sociale) huurwoningen. 
 • Op gronden in eigendom van de gemeente initiatieven voor betaalbare woningen faciliteren. 
 • Goede contacten met dorpsbelangenverenigingen onderhouden om o.a. voldoende zicht te krijgen op behoefte en wensen aan woonruimte.
 • Beoordelen of locaties mogelijk geschikt zijn voor woningbouw. 
 • Via het impulsteam Wonen (van de provincie) advies geven aan een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) of andere lokale groep over het startproces en de financiën van een wooninitiatief.
 • Zorgen dat het gemeentelijk proces van initiatief tot vergunningverlening zo vlot mogelijk verloopt.  
 • Informatie geven over regelingen en subsidies die met wonen te maken hebben, bijvoorbeeld: 
  • Subsidies die mensen helpen en stimuleren hun woning te verduurzamen; beter voor het milieu én de portemonnee. 
  • Informatie over de mogelijkheden om een grotere (boerderij)woning te splitsen in meerdere (betaalbare) woningen
  • Inwoners jonger dan 35 jaar die een koopwoning willen kopen van maximaal € 225.000 kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een starterslening.

Een mooi voorbeeld van een particulier initiatief in Vledder-Noord, waar starters recent hun nieuwe woning betrokken, zie je in de editie van 29 december 2023 van RTV Drenthe nu. 

Vragen?

Heeft u specifieke vragen? Stuur gerust een mail naar info@gemeentewesterveld.nl.