Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Zoals de naam al zegt, worden de onroerendezaakbelastingen (OZB) geheven over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken. Het gaat om twee belastingen: een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting.

Eigenarenbelasting

De eigenarenbelasting wordt niet altijd aan de eigenaar opgelegd. Ook degene met bijvoorbeeld een recht van erfpacht, opstal, gebruik, gebruik en bewoning, of een ander zakelijk recht op de onroerende zaak kan belastingplichtig zijn. Een eigenaar die tevens gebruiker is van een niet-woning wordt voor beide onroerendezaakbelastingen (eigenarenbelasting en gebruikersbelasting) aangeslagen.

OZB gebruik bedrijfswoning

Het gebruikersdeel van de OZB geldt alleen voor niet-woningen en wordt dus niet in rekening gebracht voor woningen. Ook wanneer een onroerende zaak deels woning en deels niet-woning is (bijvoorbeeld een bedrijf met een woongedeelte), wordt het gebruikersdeel van de OZB niet voor de woning opgelegd. De waarde van het woongedeelte wordt dan uit de totale WOZ-waarde gehaald. Het gebruikersdeel van de OZB wordt in die gevallen dus op basis van een lagere waarde opgelegd.

Een voorbeeld ter verduidelijking: een agrarisch bedrijf heeft, inclusief de woning, een WOZ-waarde van € 300.000. Van deze waarde kan € 100.000 worden toegerekend aan de woning. De aanslag OZB-eigendom zal nu worden opgelegd op basis van de totale waarde van € 300.000 en de aanslag OZB-gebruik op basis van een waarde van € 200.000.

Wanneer wordt u voor de OZB aangeslagen?

Voor de OZB is de situatie op 1 januari van het jaar bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop of een verhuizing na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wel is het bij verkoop gebruikelijk dat de notaris een deel van de eigenarenbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is echter iets tussen verkoper en koper, de gemeente staat hier buiten.

Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald?

De hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) aan de onroerende zaak toegekende WOZ-waarde. Over deze waarde wordt het tarief in rekening gebracht. Er zijn verschillende tarieven voor de eigenaren- en de gebruikersbelasting.

Kosten

Voor 2024 heeft de gemeenteraad van de gemeente Westerveld de volgende tarieven vastgesteld:

  • Eigenaren van woningen:  0,0945 % van de WOZ-waarde;
  • Eigenaren van niet-woningen: 0,1947 % van de WOZ-waarde;
  • Gebruikers van niet-woningen: 0,1293 % van de WOZ-waarde.

Bij het OZB-tarief voor eigendom en gebruik van een niet-woning is de bijdrage aan Ondernemend Westerveld inbegrepen. Ga voor meer informatie (o.a. retributie) en de voorwaarden van het fonds naar www.ondernemendwesterveld.nl.

Meer informatie