WOZ-beschikking

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente (bijvoorbeeld een huis, een bedrijfsgebouw, een stuk grond).

Vanaf de waardepeildatum (1 januari van het voorgaande jaar) geldt de vastgestelde WOZ-waarde als grondslag voor diverse belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en riool- en waterzorgheffing.

Wanneer u de onroerende zaak verandert, bijvoorbeeld als gevolg van bouw, verbouw of sloop, dan kan dit effecten hebben voor de waarde van het onroerend goed. Deze effecten komen bij de volgende jaarlijkse taxatie in beeld. U vindt de WOZ-waarde op de aanslag van de gemeentelijke belastingen.

Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde bepaald?

Bij de taxatie van de onroerende zaak is het wettelijke uitgangspunt dat wordt gewaardeerd alsof het object leeg, zonder hypotheek en zonder andere zakelijke rechten zou kunnen worden verkocht en alsof de zaak onmiddellijk in gebruik te nemen zou zijn.

Aan woningen wordt de waarde in het economische verkeer toegekend. Dit is het bedrag dat de meest biedende potentiële koper voor de woning zou willen betalen bij een verkoop. Om de waarde te bepalen moet gebruik worden gemaakt van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen.

Voor niet-woningen geldt ook de waarde in het economische verkeer of, als die hoger is, de gecorrigeerde vervangingswaarde. In het algemeen is de gecorrigeerde vervangingswaarde van toepassing bij zaken die doorgaans niet worden verkocht (ziekenhuizen, bejaardenhuizen, overheidsgebouwen, scholen, industriële complexen en dergelijke). De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn als het pand opnieuw gebouwd zou worden. Dit bedrag moet worden gecorrigeerd voor technische veroudering (afschrijving wegens leeftijd) en functionele veroudering (economische afschrijving). De aldus berekende waarde vormt samen met de waarde van de grond de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak.

Wordt voor onroerende zaken in aanbouw ook een WOZ-waarde bepaald?

Ook voor onroerende zaken die in aanbouw zijn wordt een waarde bepaald. Deze waarde bestaat uit de waarde van de grond, vermeerderd met de waarde van de opstallen.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt door verschillende instanties gebruikt voor de vaststelling van belastingen en heffingen. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de berekening van de OZB en riool- en waterzorgheffing, de rijksbelastingdienst verwerkt hem in de aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting en het waterschap gebruikt de WOZ-waarde als grondslag voor de omslag gebouwd.

Worden woningen nu op basis van gebruiksoppervlakte getaxeerd?

Sinds 2022 taxeren wij de woningen op basis van gebruiksoppervlakte. Tot en met 2021 taxeerden wij de woningen op inhoud. Landelijk is besloten om dit uniform op gebruiksoppervlakte te doen. Voor het jaar 2022 is op het taxatieverslag naast de gebruiksoppervlakte de inhoud ook nog zichtbaar. Meer informatie over de gebruiksoppervlakte vindt u op de pagina Van m3 inhoud naar m2 gebruiksoppervlakte (woningen).

Aanvraag taxatieverslag

Om de vastgestelde WOZ-waarde te beoordelen kunt u een taxatieverslag opvragen. Via DigiD kunt u de gegevens van uw eigen huis of bedrijf raadplegen en controleren. U kunt ook het taxatieverslag, inclusief de onderbouwende marktgegevens van uw pand opvragen. De taxatie van uw pand / object(en) vindt plaats in het kader van de Wet WOZ. De gegevens voldoen derhalve ook aan de criteria van de Wet WOZ en de Waarderingskamer (toezichthouder) en zijn beschreven in de Waarderingsinstructie.

Uw pand- / objectgegevens zijn vertrouwelijk. We willen er dus zeker van zijn dat de juiste gegevens aan de juiste persoon worden getoond. Daarom maken wij gebruik van beveiligd inloggen. We maken hierbij duidelijk onderscheid tussen:

Log via bovenstaande link in met DigiD om uw woninggegevens te bekijken. Als u ingelogd bent, ga dan naar 'Instellingen' (rechts bovenaan) en vink het item 'Aanslag en/of uw WOZ-taxatieverslag' aan. Als de aanslag van uw woning is gericht aan een rechtspersoon in plaats van een natuurlijk persoon, kunt u een taxatieverslag opvragen bij de gemeente (zie taxatieverslagen niet-woningen).

Wanneer u zich heeft aangemeld, kunt u uw gegevens met betrekking tot uw object(en) inzien, aan de hand van het taxatieverslag. Wanneer de gegevens, zoals gebruiksoppervlakte, bouwjaar, kaveloppervlakte, de bijgebouwen over uw pand niet kloppen of onvolledig zijn, kunt u dit aan ons doorgeven. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de gemeente bezoeken of schriftelijk, telefonisch en via e-mail benaderen. U vindt deze gegevens onder contact.

Als bedrijf/organisatie logt u in via een combinatie van gegevens, u voert uw aanslagnummer en totaalbedrag van de aanslag in. Let op! Beide nummers zonder spaties, punten en komma's! Indien de aanslag van uw bedrijf gericht is aan een natuurlijk persoon in plaats van een rechtspersoon, dan dient u in te loggen met DigiD (zie taxatieverslagen woningen).

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde of als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker was.

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag/beschikking bezwaar indienen. In uw bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de aangegeven waarde.

Als de gemeente het bezwaar tegen de WOZ-beschikking toewijst, dan past de gemeente ook de aanslagen aan die op de WOZ-waarde gebaseerd zijn.

Gratis bezwaar maken

In het nieuws verschijnen regelmatig berichten van WOZ-dienstverleners die zich opwerpen als belangenbehartiger voor u bij het maken van een bezwaar tegen de WOZ-waarde. Dit omdat het gemakkelijk voor u is en bovendien is de procedure ook nog eens gratis. Dat lijkt een mooi aanbod. Hoe mooi is dit aanbod en hoe werkt het in de praktijk?

Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is altijd gratis, dat geldt voor u maar ook voor de WOZ-dienstverlener. Is het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde voor u dan ook moeilijk? Nee, helemaal niet! U weet immers zelf maar al te goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Indien u dit kort en krachtig op papier zet, kost u daarom ook zeer weinig tijd. En het indienen is ook erg eenvoudig.

Informatie over de Wet WOZ

Hieronder vindt u een aantal links waar u meer informatie kunt vinden over de Wet WOZ.

  • De Waarderingskamer Een onafhankelijk landelijk instituut dat de gemeente controleert bij de uitvoering van de Wet WOZ.
  • Rijksbelastingdienst Hier kunt u terecht voor informatie en vragen over inkomsten- en vermogensbelasting.
  • Drents Overijsselse Delta Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorheen Reest en Wieden).
  • Jurisprudentie Hier kunt u zoeken naar uitspraken van allerlei rechterlijke instanties, ook op het gebied van belastingrecht en de Wet WOZ.
  • WOZ-startpagina Hier kunt u terecht voor een overzicht van bedrijven en instanties die zich bezighouden met de Wet WOZ.
  • WOZ-informatie De informatiepagina van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de Wet WOZ.